ПОЛКЪ ЧЕРКАСКИИ

Яско Воронченко полъковник
Грицко Горылыи
Андрушъко Дидовичъ
Васко Шєндєлицкии
Павелъ Проскурненко
Юрко Роиленко
Иван Кардашъ
Андрушко Олексиевъ зят
Михаило Голченко
Игнатъ Ивановичъ
Семен Василевичъ
Михно Волошыненко
Павелъ Хлєвина
Гордеи Исаєнко
Ивашъко Москаленко
Опанас Волошыненко
Есипъ Савъковичъ
Денис Семеновичъ
Левъко Лазарєнко
Артюх Ивановичъ
МИСКО Буть
Хвесикъ Потаповичъ
Филипъ Буть
Лукъян Петровичъ
Тимко Буть
Богданъ Олексиенко
Артюх
Пушкар
Лазар Мокиєня Опанас
Петро Микитовичъ
Иван Антоненко
Грицко Олексиенко
Денис Онисенко
Клим Юрченко
Данило Дидъ
Иван Дрыкга
Кузма Михаиловичъ
Яцко Повъприченко
Яцко Елишенко
Васко Росликъ
Зинец Илъюченко  
Иван Биялъть
Иван Вергун
АНДРЕИ Спичаченко
Хведор  Юсченко
Есипъ Возченко
Миско Краковъченко
Васко Кгараджынъ  
Иван Сакуненко
Андрєи Кгараджа
Силъка Демченко

Кириякъ Кгрекъ
Богдан Погориленко
Яско Петух
Андреи Маянсєнко
Лукъян Волошенко
Ермола Павловичъ
Иван Василевичъ
Митко Волошын
Кузма Билыи
Сезон Чулаченко
Иван Дудушъ
Панко Буть
Улас Шыканенко
Гришко Гавриленко
Яцко Москаленко
Есипъ Чура
Лукашъ Жлоба  
Юрко Топор
Гришко Брага
Федор Беляковичъ
Яско Хашчъ
Ивая Павловичъ
Тимох Вергуненко
Иван Сидоренко
Гришко Гавриленко
Улас Емъченко
Савуско Марченко
Аядрєи Костенко
Артюх Иолушенко

Семен Остапенко
Данило Елюшєнко
Хвєдор Малаєнко
Богданъ Гавриленко
Семен Чоботъченко
Петро Семеновичъ
Хвєдор Чулаченко  
Мишко Гавриленко
Яско Ковалскии
Захарко Степановичъ
Ивая Яцковичъ
Олешко Костыренко
Богдан Воженко
Богдан Губаренко
Моисии Хоменко
Харко Ивановичъ
Павелъ Билого
Сава Веремиевичъ
Мишко Кушунба
Гришко Бугаєнко
Кирило Топоровъ зять
Данило Чорнокнижєнко  
Гаврило Чулакового  зять
Есипъ Повъпричєнко
Дмитро Хвастовєц

Мартин Незнаискии
Лаврин Писчыкъ
Яцко Ломєичєнко
Васко Буть
Лукьянь Пєтюрка
Васко Толочъко
Сава Сахнєнко
Сава Кожєнко
Гришько Чыченко Яцкович
Самуило Свинуха
Демъянъ Савоновичъ  
Дацко Ковалъ
Улас Харковичъ
Тєрєшко Дорошенко
Кондрать Наливайко
Матвій Гринчєнко
Кузма Игнатєнко
Пархомъ Чычъко
Иванъ Свинушенко
Петро Чорномазєнко
Мишко Чорномазєнко
Иван Кришнєнко
Богдан Кузмєнко
Хвєско Ласъчєнко
Томко  Ласчєнко
Евъхимъ Накусченко
Андреи Лопатынскии
Илья Пушкарєнко
Тишко Мартиновичъ
Павелъ Стасевичъ
Захаря Семеновичъ
Яцко Чычко
Тишко Васковичъ
Лукашъ Лукъянович
Гапон Севериновичъ
Исаи Воитиховичъ
Степан Бакуменко
Хвеско Дында
Степан Нужный
Давыд Сидковъ сын
Кость Лабунєцъ
Мина Митковичъ
Манко Омеляновичъ
Максимъ Омелянович
Олешко Хвостиковъ зят

Мартин Шыло
Сацо  Туровец
Данило Богунъ  
Богушъ Алексакдровичъ
Иван Корноушенко
Богдан Кобеняченко
Яско Пороховникъ
Иван Бутенко
Миско Гамалия
Андреи Шамшур
Иван Солома
Малашъ Харченко
Василь Тимошенко
Евъхим Омелянєнко
Павло Белєцкии
Миско Барабашъ
Остапъ Поповичь
Евъхимъ Черемшенко
Наумъ Исаковичъ
Петро Гноевенко
Пархом Бордун
Яско Луцышын зять
Левко Криволєнко
Иван Трохименко
Хвеско Шокаленко
Тишко Трепизунъ
Богдан Санковичъ
Вереим ии
Андриевичъ
Стас Борковъскии
МатвЪи Куша
Грицко Василєвичь
Хведор Ситъникъ
Малашъ Дашкович
Васко зять Велебновского
Данило Трєпизун
Илъко Ивашковичъ
Иван Дасченко
Гришко Остаповичъ
Лукъян Дубограевичъ
Марко Левоновичъ
Остапъ Яцынин  
Евъсии Ерченко
С
єливун Сємєнєнко
Илъя Харченко
Яцко Шаповалъ
Ивашко Воротыченко
Сергии Пилиповичъ
Богданъ Чыхвенко
Павелъ Слюсаренко
Илья Чмышенко  
Ничыпор Аксамитєнко
Мирон Бугловъскии
Андреи Семеновичъ
Гришко Козелъ
Миско Шмишныи
Процыкъ Гарасимовичъ
Иван Антипенко
Ониско Ортемовичъ
Мишко Сидченко
Семен Бутъ
Гордеи Хоменец
Ярошъ Жадченко
Богдан Хведченко
Борис Хвесковичъ
Степан Евишын зятъ
Сава Козоризенко
Иван Шчербина
Моисии Дегтяренко
Давыд  Хведоровъ сын
Андреи Продаиводенко
Евъсии Брагинец
Иван Гулакъ
Савъка Горбъ
Богдан Плесченко
Петро Жила
Павло Лисого зят
Васко Подустъ
Остапъ Шєкєрявыи
Остапъ Пилипенъко
Богданъ Подуст
Федор Подуст

Евъхимъ Савченко
Денис  Воилєнко
Данило ОлексЬевичъ
АнъдрЪй Конъдратович
Прокопъ Потребычъ
Лукянъ Давиденко
Ярошъ Тернусъ  
Жданъ Пуза
Лєско Слюсар
Васил Даниловичъ
Иванъ Шепетеловъскии
Сава Кривоносенко
ЕвъсЪй  Арътюшенъко
Супрунъ Яцъкович
Опанас Курувъщенко
Грицко Водопянъ
Терешко Омеляненко
Макаръ   БукрЪй
Павелъ  Кисленъко
Данило Тимчєнъко
Самойло Буркувъщенко
Савуско  Догтяренъко
Феско Чугуевецъ
Иванъ Лютый
Богданъ Наливайченко
Дорошъ Петровичъ
АнъдрЪй Савоновичъ  
Мартин Шапраненко
Иван
Лопата
Миско Чамлежныи8
Васюк Костыренко

СОТНЯ ШУБЦЕВА

Феско Шубец сотникъ
ЯЦЪКО Одинецъ
Семенъ Ненартовичъ
Кунецъ Онищищъ
Пашъко Савичъ
Иван Стефановичъ
Ивашъко Турчинъ
Потапъко Федор
Иванъ Хлевина
Матвій Федкович
Миско Бутъ
Иванъ Тишко
Васко Кгастъковскии
Пархомъ Лугненко
Сахно Палченъко
Васко Кулбачный
Иля Коробченко
Павелъ Бут
Конъдрат Яковенко
МойсЬй Лисица
Ярмола  Котелниченко
Федор ТопЬхин сынъ
Феско ТопЬхин братанич
Степан Анъдреевичъ
Миско Опришъковичъ
Юрко Бурленко
Данило Бутъ
Михно Харченко

Павелъ Хандоженко
Михайло Митковичъ
Миско Войсковыи  зят
Жданъ Панковичъ
Семенъ Михайловичъ
Хорко  Миновичъ
Семенъ Сидоровичъ
Павел Бутокъ
Кононъ Малковичъ
Евъхим ЗЪнъченъко
Яцъ Лавриненко
Iванъ  Свидина
Юрко Зозуленко
Кирикъ Гриценъко
Тышъко Осначъ
Прокопъ Мартиновичъ
Тишко Володченъко
Иван ОлексЪевичъ
АнъдрЬй Дрикгаило
Петро Ивашъкович    
Иванъ Ничипорєнко
Фєдор Чоръный
Аврамъ Щербына  
Миско Коритковичъ
Опанас Мартиновичь
Васко Клєшатєнко
Демянъ Яковичъ
Пилипъ Сирота
Федор Пиля
Ярмола Иванович
Анътон Данилович
Мартинъ Игнатовичъ
Иванъ Прокопов снъ
Иванъ Аврамовичъ
Олешъко Москаль
Анъдрей Спевакъ
3ахаряя Занкович
Иванъ Слисар
Феско Слєпыи
Фєдор Кабановъ зят
Процик Калаторскии
Павло Гут
Исак Анътоновичъ
Радко Гладкий
Иванъ Куриловичъ
АнъдрЪй Сковородченъко
АнъдрЪй Шишъ
Тимохъ Анътоновичъ
Мартин Яцковичъ
Иванъ Павловичъ
Богданъ Ничипоренко
Хома МатвЪевичъ
Миско Осмолскии
Яцъко Лашука
Османъ Бутенъко
Лавринъ СнЬданъ
Иванъ Сакало
Степанъ Саколо
Степан Гиренко
Иґнат Сєменович
Дмитро Федорович
Iванъ Ляшенъко
АнъдрЪй ГрЪгориевичъ
Леско Гринъченъко
Процикъ Федоровъ зят
Юрко Пєрємискии
Андреи Гармаш Мєсенко
Пархом Сидорович
Яцко Мошенецъ
Анътонъ Рыбовичъ
Ждан Артюшенко
Сипъко Микита
Иванъ Бородавъка
Тьмко  Станецъ
Конъдрат Миненъко
Микита Ри[...]нъко
Iванъ  Бутъ
Iванъ  Юдин зят
Федоръ Ярмоленко
К
урило Ярошенко
Климко Штанченко
ЕвъсЪй Лисиченко
Богданъ Лисица
Нестер Ярмоленъко
Тимош Жмаченко
Процикъ Ярмошенко
Семенъ РЬзныченко
Ничипоръ Заяцъ
Васко Волосаченъко
Хома Савєнко
Остапъ Палченъко
ЕВЪСЪЙ Хомєнко
Дмитро ОлихвЪренко
Наумъ Борщєнко
Данило Микитєнко
Семен Сакунєнко
Остапъ Иванович
Иванъ Секгєда
Есипъ Анътонович
Грицъко3 Яцъковъ синъ  
ОлексЪй Ждановичъ
Феско Семеновичъ
Иванъ Гармашъ
Иванъ Гира
ОлєксЬй Кислякъ
Гараско Чемерис[е]нко
Клим Яцученко
Сергей Бояринъ
Иванъ Яцученко
АнъдрЪй Руфляда  
Лукянъ Макаренко
Степан Макаровичъ
Яско Онищенъко
АнъдрЪй КорънЪевичъ
Улас Ющенко
Степанъ Ивановичъ
Васко Безъпалченко
Павелъ Давиденко
Яско Пархоменко
Федор Драгил
Васко ГамалЪя
Грышъко  Барабашъ
Степанъ Барабашъ
Грыгории Максимовичъ
Иванъ Яцъкович
Васко КупрЪевичъ
Иванъ Суденко
Яцъко Стасевичъ
Дмитро Костенко
Кондратъ Пєрехристєнко
Феско Шкулєнко
Сидор Есиповичъ
Яцъко Порядный
ЛаврЪнъ Шрамко
Павел Вороного снъ
Петро Туна
Пилипъ Рижкувъщенко
Трохим Иванович
Евътухъ ОхрЪменко
Семенъ Конопленъко
Иванъ Гармашенко
Каленик Кияничєнко
Азамать
АнадрЪй Одинъченъко
Матюша Трушєнко
Романъ Котелниченъко
Иван Тризненко
Федор Дурыченко
Тишъко Литвинъ
Богушъ Динденко
Анъдрей Ярошевичъ
АнъдрЪи Могилевецъ
Борыс Бороденъко
Юрко Калениченко
Гараско Опанасенко
Феско Опанаско  
Анътонъ Бєрекет
СЪдко Бєрєкєт
Яковъ Петушенко
Грицъко Невиковъ зят
Иванъ Корноухъ
Леско Дайченъко Прилуцкии
Грицко Озмитель
ОлексЪй Велебновъщенъко
АнъдрЪй Велебновщенко
Стефанъ Зазуля
Федор Солоденъко
Фєдор Чечуга
Дмитро Пилипович
Яско Кисєлєнко

СОТНЯ ПЕТРАШКОВА

Петро Синоданович сотник
Остапъ Тищенъко
Остапъ ПЪнъчученъко  
Остапъ Куриленко
Семен Куръланскии
СепЪръ Черкес
Семенъ Бреусъ
Ивашъко Москаль
Богдан Олистратенко
Нестеръ ОлекъсЪенъко
Юрко Семеновичъ
АнъдрЪй Малый
Семенъ Котлубай
Федоръ Анъдреевичъ
Пилипъ Корконосенко
Иванъ Корконос
Петро Петровичъ
Грицъ Гармашъ
Васко Лихота
Левъко Василенко
Грицъко Товпиченъко
Степанъ Москаленко
Дмитро Петровычъ
Улас Петращенъко
Иванъ Гарасенко
Томко Ерченко
ЛаврЪнъ Кузмиченко
АнъдрЪй Матюшєнко
Фєдорь Билименъко
М
игал Горъдуненъко
Роман Гришъкович
Филонъ Павленко
Игнат Плешъкаменко
Яцъко Савъченъко
Иванъ Симионцовъ
Гаврило Демяненъко
Миско Покинборода
Отрохим Ивановичъ
Хвед Кабанъ
Матяшъ Чиказ
Петро Сини
Юръко Анъдреевич
Олекса Бут
Васко Тананин
Харко Цибулниченко
Яцъко Невииченъко
Дмитро Очаковъскии
Федоръ Молчанъ
Иванъ Кгараджа
Кондрат Царенко
Яръмола Трохимовичъ
АнъдрЪи Бутчиким
Мигал Туръчиновъ зят
Богданъ Шолка
Богдан Михаленко
Жданъ Туръчиненъко
Богданъ РОЕНЪКО
Феско Куриленко
Иванъ Безъносии
АнъдрЪй Скрипъка
Конъдрат Лавриненко
Богушъ Косточъка
Васко Авула
Иванъ Колейникъ
Каръпъ Прокопенко
Олешъко Бутъ
ОлифЪръ Буть
Станиславъ Ивановичъ
Васко Шулга
Лукян Павловичъ
Осовъ ОлифЪровичъ
Пилипъ Бутъ
Сидоръ Бутъ
Иванъ Юсченъко  
Ждан Грышъченъко
Кгонджа Волошинъ
Гришъко Маджарєнко
Семенъ Василевичъ
Павелъ Булаенъко
Иванъ Исупенко
Васко Степановичъ
Харко Тимковичъ
Яцъко Янушенъко
Романъ Исупенъко
Олекса Мировичъ
Олекса Бутъ
Кондратъ Бобрыйченъко
Пилипъ
Максимовичъ
Васил Гощенко
МатвЪй ВЄЛИЛИКИИ
Пилипъ Ивановичъ
Федоръ Губаренъко
Протас Ничипоренко
Федор Васловичъ
АнъдрЪй Протасенъко
Иванъ Туръчиненъко
Миронъ Яцъковичъ
Васко Туръчинъ
Прокопъ Лукяновичъ
Петро Турєнко
Янъ Ивановичъ
Федоръ Метла
Грынецъ Шинделиенко
Петро Климовичъ
Федоръ Анътоновичъ
Прокопъ Романовичъ
Деманъ Степановичъ
Иванъ Рымаръ
Шпачокъ Пилипъ
Евъхимъ Репъка
Семенъ Миглиевецъ
Грышъко Лазарєнко
Иван Гулиховичъ
Иван Чабанъ
Иванъ Стрылник

СОТНЯ ДРАГИЛЕВА

АндрЪй Драгил сотник
Миско Порецъкий
Грыцъко Скоробогатый
Максим Волевачъ
Семенъ Красиловичъ
Гаврило Грыгоръевичъ
Каръпъ Кузмичъ
Семенъ Анъдреевичъ
Максим Олисеенко
Костя ПЪшыи
Иванъ Гаръкуша
Дмитро Ивашинєнко
Иванъ Бутъ
Иванъ Злый
Грицько Маликъбаша
Шимъко Драгылев зят
Грьщъко Скориченъко
Анъдрей Яциновичъ  
Яцъко Сулщенъко
Семенъ ПОКОТИЛО
Иванъ Анъдреевичъ
Богданъ АНЪТОНОВИЧЪ
Михъно Олисъеняко
Лукян Мохонъковъ зят
Яцъко Опанасенъко
АнъдрЪй Маликъбашенко
Мартинъ Пластунъ
Митюша Шост

Богданъ Болхожєнко
Васил Бутъ
ЕвъсЪи Сулщенъко
Дацко Ивановичъ
Тишъко Бовхожеяко
Конак Скоробагатченко
Иванъ Опанасовичъ
Фесикъ Лутенъко
Феско Тарасенъко
Янъ Туръчинъ
Яцъко Вергунъ
Степанъ Анътипенко
Федоръ Переръва
Кузма Бовъхоженко
Лукашъ Шостенъко
Михайло СергЪенъко
Маръко Мовъчаненъко
Семенъ Тарасенъко
Иванъ Мовъчаненъко
Сава Туръчиновъ зят
Иванъ Крывушъка
Кузма Ивановичъ
Кузма Илєнко
Иля Шулженко
Грыцъко Шуръхайло
Микита Кесинченъко
КирЪй Илченъко
Феско Филоненко
Леско
СмЪсненко
Семенъ Сергиевичъ
Мартын Милоданъ
Федоръ Мошенецъ
Федоръ Сидоровичъ
Степанъ Стєцєнко
Яско Белорускии
Васко Рєшотко
Петро Батюта
Михало  Чорноштанъко
Васко Вєгєрєнко
Кузма Яковєнко
Иванъ Раченъко
Грыцъко Бутъ
Иванъ Бондаренко
Остапъ Голенко
Терешко Капитаненко
Семенъ Хорощенъко
Ничипоръ Заливаниченко
Максимъ Пикуленко
Кондрат Янушенко
Романъ Ракъ
Климъ Соченъко
Логъвинъ Юсипенко
Яцъко Давиденъко
Дмитро Вергун
Федоръ Уманецъ
Опанас Давидовичъ
Потапъ Браиченко
Павелъ Найдєнєнко
Ларко Сисоенко
Семенъ Гладунъ
Данило Степанъковичъ
Васко Бубонистого
Васко Юръченъко
Иванъ Юръченъко
Петро Сулимъ
Якимъ Байченъко
Лавринъ Тесленко
Микита Панъченъко
Паръхомъ Ивановичъ
Федоръ Лозовецъкий
Богданъ Москаленъко
Степанъ Колєсничєнко
Данило Гриза
Остапъ Лозовецъкий
Яцъко Тимошенко
Васко Станко
Пилко Станъченъко
Миско Богуновъ брат
Гаврыло  Шумило
Кузма Федоровичъ
Васко Шумиленъко
Романъ Тымошенъко  
Борис
Грыцъковичъ
Богданъ Ничипоренко
Ониско Бутъ
Лукашъ Ивановичъ
Якимъ Марътиновичъ
Иванъ Шапочъка
Павелъ Соколскии
Иванъ Шрамъченъко
Марътинъ КлевЪка
Самуйло Левоненъ
Евъ  Григоревичъ
Хилко Лазаровичъ
Омелян Буръко
Гаврыло  Руцый
Грыцко Лукашенъко
Семенъ Микитенъко
Грышъко Смачный
Полит Еръмоленко
Карпъ Пилипенъко
Демян Левоненъко
ЕВЪСЪЙ Ходченъко
Гапонъ Семичохъ  
Гаврило Колесниченъко
ГоръдЪй Петровичъ
Пархомъ Яръмаченъко
Яцъко ИлЪнъ зят
Иля  Сухоставъскии
Федоръ Паръхомовичъ
Паръхом Иленко
Васко Коротъкыи

Харко Паръхомовичъ
Семенъ Коротченъко
Яцъ Огребъ
Данило Кравъченко
Михайло ГордЬевичъ
Павелъ Богунецъ
Леско брат Богунъцевъ
Грыцъко  Веръбецъкий
Романъ Евъхимовичъ
ОвъдЪй Подтопъта
ЛаврЬнъ Подтопъта
Иванъ Тарасенко
Харко Жарътенъко
Серъгей Гаръмашъ
Костя Щербыненъко
Дмитро Подтопътенко
Иванъ Волошиненъко
Максим Малый
Иванъ Гулич  
Матюша Анътипенко
Грышъко ОлифЬровичъ
Васко Подтопътенко
Дмитро Волошиненъко
Иванъ Ващенко
Процикъ Лукашенко
Тимко Полуденъ
Васил Чоръномазов брат
Павло Старый
Грыцъко Бонъдаренъко

Микита Бутовъ зят
Семенъ Шуляка
Петро Ивановичъ
Васко Проскурненко
Хвенъ Сугаченко
Вакула Опанасенко
Самъсонъ Федоровичъ
Анъдрушько Сененъко
Конъдрат Семеновичъ
Данило Шулячинъ
Радко Колесниченко
Стецъко Сєнєнко
Васко Гавриленко
Аньдрушъко Чаленко
Прокопъ Щербан  
Якубъ Лободенко
Васил Воропало  
Олешъко Лгвъченъко
Прокопъ Михайленъко
Семенъ Васковичъ
Юрко Беркатскии
Иванъ Кривъченъко
Иванъ Гарасимовичъ
Феско  Микитенко
Михно Бородискии
МоисЬй Продаиводенъко
Федор Проскуръненко  
Данило Радченко
Тарас Лазареяко
Лукашъ Лазаренъко
Лесикъ Данилеяко
Процикъ Богунъ
Гришъко Мисютенко  
Федоръ Анътоненъко
Миско МойсЬйченъко
Улас Артємєнко
Демянъ Сурмаченъко
Каленикъ Ивановичъ
Матюша Клименъко
Лавринъ Ничипоренко
Василь Мищенъко
Мина Степановичъ
Грицъко Колодань
Яцъко Лазаренъко
Мисюта  Краковъка
Михайло Богунъ
Семенъ Ивановичъ
Иванъ Золовъка
Федор Бутъ
Романъ Бегунъ
Иванъ Мелниченко
Иванъ Решотко
Степанъ Вовъкъ
Павло Мицєнко
Семенъ Бут
Яким Филоненко
Миско Батянашъ
Кирякъ Рудченъко
Миско Филоновъ зят
Петро Рєшотчєнко
Конъдрат Рєшотчєнкю
Сахно Дзєкалишин
Васко Кобецъ
Данило Мошєнчєнко
Грицъко Бороденко
АнъдрЪй Мошенченъко
Тимошъ Дзыкгало  
Михайло Бабкоч
Анъдрус Мошенченко
Степан Опанасович
Петро Волошинъ
ФЪлонъ Заболотного
Гапон Курбаченко  
Дмитро Гапоненко
Левко Анъдрушенко
Фєско Левъченъко
Анъдрей Кулай  
Васко Татарын
Иванъ Курбаченъко
Федор Тарасовичъ
Ивашъко Москаль
Яцъ Синый
Игнат Глушенко
ЛаврЪнъ Тимошенъко
Филон Романовичъ
ОлексЪй Ивановичъ
Тышъко Байбуза
Костя ЗЪнъкевичъ
Иванъ Ляшъковъ снъ
Матяш Поплавъницъкии
Иванъ Федоровичъ
Семен Черепетка
Мартин Ляхъ
Пилип МатвЪевич

СОТЪНЯ МОШЕНЦЕВА

Степанъ Мошенецъ сотъник
Кондрат Култа
Иванъ Бут
Олешъко Коломиецъ
Илко Бутъ
Богданъ Наливаиченъко
Малашъ Харченко
Остапъ Гонивовъкъ
Гаврило Крайныи
Феско Соколъ
Яцъко Сокол
Федор ЗагнЪтъ
Богунецъ Ломоносовъ
Романъ ШепЪлъ
Гриша Четвертникъ
Ромам Липовецъ
Феско Савенъко
Ярмола Давидович
Павелъ Четвертня
Хома Юрчєнко
Яцъко Кудра
Семенъ Аптикар
Степан Трубачовъ
Миско Чижєико
Демян Дубина
Дмитро Данилєнко
МатвЪй Омелянович
Иванъ Затинацъкии

Степанъ ПОХИЛЕНЪКО
Петро Хроловичъ
Федор Литвин
Мартин Семененъко
Яцъко Култенко
Данило. ЗагнЬть
Яско Сухина
Анътон ВеркЬй
Иванъ Жаровъ
Мышъко Шило
Сава Григориевич
Михъно Ломоносенко
Грицъко Копотъ
Левъко Очъкас
Миско Ломонос
Маръко Волошинъ
Иванъ МЬшайло
Феско Крийненъко
Яковъ Матяшевичъ  
Олешъко Вовъченъко
Васко Волошиновъ зят
Грицъко Клименъко
ОлексЬй Товъстенъко
Иванъ Волошиненъко
Данило Вовъченъко
Левъко Поповиченъко
АнъдрЪй Грабовъский
Лавринъ Хвощенъко
Хвеско Росленъко
Харко КомЪзенко
Миско Куличєнко
Харко Дудченъко
Петро Авраменъко
МатвЬй Стасєнко

Кудин Клименко
ГордЬй Тума
Ничипоръ Комизенко
Томко Костенъко
Мартин Грыневичъ
Нестеръ Плакъсенко
Д
ємян Нєроид  
Иванъ Кришъненъко
Грицъко Товъстенъко
Остапъ Палус
Васил Шумный
Иванъ Уласовичъ
Семенъ Вороны и
Васко Кудиненко
Васил Вергунъ
Васко Костенко
Кузма Емецъ
Миронъ Гуриновъ зят
Демъко Ситъный
Грыцъко  Липовъцовъ зят
Иванъ Годованый
Семенъ ЗагнЬть
Мишъко Моргуненъко
Степанъ Моргуненко
Грышъко Татарын
Степан Вовъкъ
Юско  Рабуха
Васко Моргуновъ зят
Марко Литвинъ
Саско Моргуненъко
Грышъко Яковенко
Хома Габелченъко
Петро Моргуненъко
Евъхим Пашенъко
Яръмола Івановичь  
Миколаи Грекъ
Каръпъ Супруненъко
ЗЬнецъ Остаповичъ
Илко Овъчаръ
Бокдя  
КорнЬй Крупа
Ивашъко Караваненко
Степанъ Селипъскии
Пилипъ Ничипоровичъ
Серъгей Каравановъ
Хома Каравановъ
Опанас Каравановичъ
Сава Клеповичъ
Степанъ Вєргунєнко
МатвЬй Павловский
Каръпъ Вєрєщащенко
ОлексЬй Васюченъко
Богданъ Водопянєнко
АньдрЬй ВЬтер
Данило Дубиєнко
Иванъ Петровъ
Игнатъ Шерстенъко
Грыцукъ Савенъко
Хома Водопянєнко
Богданъ Савенъко
КупрЬй Губаренко
Самуйло Гноевиченко
Олешъко Горлочиенко
Грыцъко Волинець
Сава Скубишенко
Яцъко Кесимъ
Яцукъ Савенко
Юско  МатвЬєнко
Иванъ Водопяновъ зят
Илко Емъченко
Радко  Трохимович
Грыцко Нестеренко
ЕвъсЬй Васюченко
ЕвъсЬй Шашолъ
Богунъ Лащенъко
Артюхъ ДЬдович
Тышъко Москаль
Павелъ Бакаи
Павелъ Богданенъко
Максим Шашолъ
Грыцъко  Опришъковъ зят
Миско Козлученко
Мишъко
Юрченко
Самуйло Нєщєрєкь
Гаврило Гноевенъко
Федор Васковичъ
Иванъ Пуркгацъкии
Яковъ Лещенко
Павелъ Коначєнко
Олекса Лобаченко
Федор Акуленко
Сава Тулюкало
Конъдратъ Нечаенъко
Феско Тулюкаленко
Степан Чирниченъко
Гапон Грыцковъ
Лазор  Лещенъко
Васил Чикаленко
Миско Люсик
Стєцик ДЬдєнко
Тышъко Анъдрука
Тимошъ Бахта
Яцъко Комызъ
АнъдрЬй Голболда
Степан Петухъ
МоисЬй Якименко
Иван Личко
Захарка Наливаиченко
Остапъ Семеыовичъ
Процик Тимощенко
Феско Задорожный
Сава АВДЬЄНКО
Матяшъ Задорожненъко
Опанас Иляшенко
Мишко Анъдрукинъ
Грыцъко Трубаченко
Петро Трубаченъко
Иванъ БазалЬенко
АнъдрЬи Дубонос
Юрко Жидкии
Кондрат Ляшокъ
Иляшъ Оноприенъко
Семенъ МатвЬевич
Гринецъ Бут
Анъшъко Левченъко
Костя Анъдрукин зят
Степан Турчин
Олекса Колесничин зят
Сава Максимовичъ
Ярошъ Питляченко
Захарка Жданенко
Павел Ивановичъ
Василь Завацскии
Мартинъ Гиричовъ зят
МоисЬй Боръневичъ
Данило Былимъ
Яско Плотницъкии
Иванъ
Шагъ
Федор Шулженко
Яцъко Шулженко
Степан  Петращенко
Прокопъ Кожа
Грыцъко Безъкишкии
АнъдрЬй Михаилович
Богдан Джирджа
Васко Анъдреевичъ
Иванъ Яловыи
Иванъ Чалыи
Васко Жар
Феско Гришъковичъ
Миско Семеновичъ
Иванъ Остранинъ
Данило Беръдникъ
Бартошъ Матяшенко  
Анъдрей Буть
Отрошъ Селипъского
Дмитро Хвалковъ зят
Данило Лисовецъ
АнъдрЬй Анътоненко
Опанас Подгоръныи
Павел Грыщенъко
Каръпъ Радивоновычъ  
Феско Вергунецъ
Самойло Семеновичъ
Семенъ Костиренко
Тарас КИСЬЛЬ
Игнатъ Ивановичъ

АнъдрЬй Чирва
Ярема Чирвенко
Панко  Авраменко
Демко Зраител
Степанъ Кислиц

СОТЪНЯ МАРКОВА

Марко сотъникъ
Иванъ Каковъка  
Омелянъ Товъстый
Федор Чуглии
Пилипъ Суета
Федор Татышинъ
Лукянъ
Грицько
Дмитро Каракутен  
Грицъко Судинъ
Грицъко Ювченъко  
Петро Трохименко
Конъдрат Баймановъ
Миронъ Федоровичъ
Иванъ Анъдреевичъ
Васко Ющенъко
Ярошъ Науменко
Евътухъ Микитенко
Пилипъ Каракутенко
Миско Подборный
Нестеръ Буряненко
Денисъ Шуличенъко
ГордЬй СтрЬлниченъко
Данило Васковичъ
Семенъ Клименъко
Иванъ Коваленко
Марко Здровъскии
Арьтюхъ Сизонович
Лєско Панасовичъ
Анъдрей Мужилєнко

Лазоръ  Анътоновичъ
Сава Анъдреевичъ
Ониско Пергатенъко  
Степанъ Сгепановичъ
Иванъ Пєргатєнко  
Каръпъ Сєйчєнко
Гурынъ Савенко
Хома Максимович.
Лавринъ Брєусєнко
Каръпъ Шмигуренко
Богдан Тюнкии
Васко Хулуєнко
Иванъ Малашєнко
Данило Панченъко
Семенъ Лавринченъко
ОлексЬй Степановичъ
Васко Воиниловичъ
Жданъ Петренко
Павло Мищєнко
Яковъ Якубовичъ
МатвЬй Ющенко
Семенъ Бубликъ
Кузма Худяченко
ОхрЬмъ Ситниченко
Васко Артюшенъко
Лєско Байраченъко
Иванъ Кочерга
Харко Федоровичъ
Омелянъ Савенко
Анътонъ Стасенко
Анъдрей Карпенъко
Ониско Навареня
Иванъ Какавъка  
Дмитро Григоревичъ
Мыкита  Лисыи
Костя Степанович
Гринь Левченъко
Иля Якубєнко
АнъдрЬй Макглованыи
Каръпъ Артюховичъ
Артюхъ Титєнко
Юрко Петровичъ
Степан Якубович
Дмитро Микитенко
Иванъ Якубовичъ
Васко Отрущєнко
Гацъко  Байракъ Ананъко
Миско Кубышъ
Ананъко Оприщенко
Конъдрат Опанасович
Микита Бумиженко
Стец Лукяненко
Данило Юрковичъ
Яцъко Курский
Панъко Худячєнко
Анъдреи   Фетниченко
Денис Черънецъ
Сергий Рудченъко
Остапъ Мигаленко
Иванъ Дударенко
Микита Фєдорєнко
Грыцъко Бортныкъ
Иванъ Томашенко
Омелянъ ДЬдущенко
Ониско Конъдратенко
Фєдор Чулай  
Томашъ Гладышеяко  
Курыло  Санъковичъ
Ивашко Подвисоченко
Анъдреи Миренко
Лукянъ Щербаненъко
Семенъ Жолобъченъко
Иван Карачевъскии
Феско Крєтєнко
Иванъ Павленко
Каленикъ Хитрашишин  
АнъдрЬй Подвисоцъкии
Иванъ Клименъко
Гаврило Ярмоленко
Лукянъ Ященъко
Богдань Кузменко
Пилипъ Суета
Яцъко Яковичъ
Конъдрат Кобыжчиенко
Евътухъ Чоболда
Кузма Шобуртенко
Войнило Саганенко
Трохим Подзименко
Павел Есипович
Карпъ Григорец
Кузма Проскурненко
МоисЬй СвЬчъка
Кондрат Ворона
Остапъ Головъченко
Иванъ Папа
Ярмола Зякунъ
АнъдрЬй Цевеля
Семенъ Сахненъко
Марко Богданенко
Васил Павловъщенко
Васко Ворона
Васко Куруленко
Игнатъ Мелниченъко
ОлексЬй Гайдученъко
Федоръ Микитенъко
ГоръдЬй Лукяненко
Грыцъко Кузменъко
Харъко Кобизщиенъко
Хведоръ Хведоровичъ
Феско Радковичъ
Макаръ Грицковичъ
Иванъ Кучугура
МойсЬй Денисовичъ
Богданъ Козыртовыхъ
Иванъ Кобызъ
Хилко Манджаръ
Микита Калачъ
Васко Гуйченъко
Богданъ Гиря
Гаряско Проскурненъко

Васил Мелниченко
Яцъко Русиненко
Гаврило Исач[ес]ъко
Степанъ ЮХНЄНКО
Хома Лаищенъко
Яцъко Кобыщиенко
Васко Иляшенъко
Леско Ященъко
Игнатъ Шульженъко
АнъдрЬй Лотишєнко
Степанъ Луценко
Иванъ Васковичъ
Леско Зубовичъ
Васил Буш
Васко Иванович
Васил Горбаненко
Богданъ АнъдрЬенко
Миско Иваненко
Дмитро Татарин
Костя Бакаенко
Лукян Семенович
Анътунъ Мазанченко
Иванъ Полубочокъ  
Яцъко Махъненъко
Иванъ Дяченко
Д
ємко  Власенко
Яцъко Власенко
Миско Лисовецъ
Ивашъко Арътюхович
Федор Пилиповичъ
Игнат Щербыненко
Маръко Глєиненко
Адам Василевич
Ониско Змирненко
Иванъ Луцъковичъ
Богунъ Иванович
Остапъ Гасаненко
Роман ДЬдувщенко
Богдан Бурдунко
ЕвъсЬй Кобыщиенко
Пархомъ Романенко
Федор
Федоръ Романовичъ Ивановичъ
Трохим Скрипъченъко
Тышко Федорович
Тышъко Бутокъ
Семенъ Лещенъко
Ярошъ Повтораченъко
Харабуръда  Бєрєзнячєнко
Климъ Слинъковичъ
Каленик Евладєнко
АнъдрЬй Киеница
Иванъ Яръмоленъко
Яцъко Лавриненъко
Васил Терълетченко
Федоръ Радовъскии
Васил Бутъ
Грыцъко Спищиковъ
Юръко Пилиповичъ
Степанъ Омеляновичъ
Петро Волошинъ
АнъдрЬй Зубъ  
АнъдрЬяшъ Бутъ
АнъдрЬй Воротимира
Чура Бутъ
Кузма Бутъ Петкаловъ
Степанъ Бут
Матяшъ КушънЬр
Лукъянъ Михаиловичъ
Максимъ Сидоровичъ
Олешъко Арътемовичъ
Хведоръ Ивановичъ
Якимъ Манченко
Федор Зайзричъ
Игнатъ Степанович
Богданъ Бушко  
Иванъ Русинъ
Хвеско Товъстыи
Семенъ  Хохличъ
Иванъ Тимошевич
Радко Михайленъко
АнъдрЬй Проскуръненъко
Семенъ Богданенъко
Денис Литовъченъко
Пєтро Гладченъко  
Хведоръ Матюшченъко
Грыцъко Бреус
Семенъ Бамъбуренко
Грицъко Трохимовичъ
Иванъ Трохимовичъ
Васко Щербына
Богданъ Гуринєнко
Анътонъ Хведоренко
Остапъ ОлЬйникъ
Грицъко Холодъ
Романъ Кривиченко
Хилко Шулженъко
Максимъ МатвЬенко
Супрунъ Брєусенко
Лукянъ Ведуленъко
Максимъ Куриленъко
Феско
ОлексЬй Воротного зят
Омелянъ Костенъко
Гаврило Сечученъко  
МатвЬй Даценъко
Иванъ Грыгоръевичъ  
Федоръ Матяшенко
Игнатъ Щєрбьшєнко
Иванъ Кологривенко
Павелъ Гадаренъко
Ивашъко Москаленко

Грицъко Прозоренъко
АнъдрЬй Солдат
Стефанъ Костенко
Устимъ Москаль
КорнЬй Баръманенъко
Павелъ ОлифЬренко
Васил Адаменъко
Тишъко Максименко
Гасанъ Татаринъ
Марътинъ Роздобудко
Тымъко Шолопъченъко
Семенъ Басманенъко
Семенъ Мелниченъко
Томашъ Павленъко
Демянъ Томашенъ
Костя Павловъщенъко
Данило Лазаровичъ
Гаврило Лазаровичъ
Анътонъ Лазаровичъ
Семенъ Текликъ
Микита Гукъ
Ивашъко Юрченко
АнъдрЬй Романикъ
Миско Емецъ
Яцъко Рокитчєнко

СОТЪНЯ ЛАЗАРЕВА

Лазаръ Петровичъ сотникъ
Яцъко Неугадъ
Анъдрей Рафаловъ зят
Грыцъко Стрынджа
Яцъко Вдовиченъко
Логвинъ Ивановичъ
Харко Черниговецъ
Жаданъ Киселенко
Васил Кудиненко
Вакумъ Кисляченко
Дмитро Савенъко
Демъко Тунякъ
Мина Хурсенко
Яско БалбЬръ
ОхрЬмъ Войтовичъ
Грыцъ Валюженко
Босый Алексанъдренко
Степанъ Савєнко
Ярема Гайдычъ
ЕВЪСЬЙ МатвЬенъко
Феско Рудика
МатвЬй Гацученко
АнъдрЬй Сакаленъко
Манъко Романєнко
Пилипъ Лисенко
Грынецъ Сугакъ
Яцко Юсипенко  
Анъдрей Зарецъ

Иванъ Петровичъ
Федор Лысыи
Грыцъко Дубыенко
Арътюхъ Скоръбъченъко
АнъдрЬй Куриленъко
ЕВЪСЬЙ Беляченко
Данило Омеляненъко
Иванъ Малишовъскии
Васко Кислый
Матюша Сугаченко
Адамъ Литвынъ
Пилипъ БЬлъмаченко
Борыс  Вергуненко
Иванъ Карчанинъ
ОлекъсЬй Семененъко
Селивонъ Недбаленъко
Иванъ Василенъко
Рахвалъ Сидоровичъ
Федор Прысъ  
Яцъко Щачєнко  
Опанас Боюзмень
Миско Кривокляченъко
Левъко Чєрничєнко
Жадан Грынченко
Остапъ Васютєнко
Матюшъка Зєзулєнко
Максим Воробъченъко

Романъ  Басмановъ зят
Кондрат Басманенъко
Леско ОлекъсЬенко
Яцъко Пилипєнко
Илко Курыленко
Анъдрушъко Люлява
Уласъ Фененъко
Панас Хвєнєнко
Иванъ Петличный
Иванъ Сухина
Конъдрат Кудинъ
Оникыи Богдановичъ
Грицъко Пташъниченко
Ярема Панченъко
Серъгый Маръковичъ
Тимошъ Яременко
Ярема Уласовъ снъ
Лучъка. ОхрЬмовичъ
Павелъ Юръченъко
Петро Постоянка
Каръпъ Карабаненъко
Конак Кисленъко
Васко Щеръбына
Миско Холявенъко
Рубышъ Кисленъко
Дмитро Полгуй
Евъхимъ Безънужченко
Иванъ Бутенъко
Иванъ Кунашєнко
Каръпъ Буйковъ зят
АнъдрЬй Ковътуненко
Иванъ Кравецъ
Павъ Ивановичъ
Сергый Проценко
Федор Тукало
Максим Людиченко
Юрко Тукаловъ зят
АнъдрЬй Пилипенъко
Тимко Тупило
Данило Копот
Стецъко Мищенко
Денис Стеченъко
Тимко Макаренъко
Иляшъ Спичаковъ зят
Яско Воеводченъко
Стас Бустын
Васко Мазепа
Миско Сидоровичъ
Петро ВерпЬка
Иванъ Кислякъ
Прокопъ Лотошъка
Клим Дисвенъко
Васко Демяновъ зят
Леско Кахненъко
Леско Харченко
Иванъ Михайловичъ
Иванъ Дисвинъ зят
Пилипъ Харченъко
Радко Батєчєнко
Васил Чудняченко
Степанъ Жукъ
Тышъко Тимошенко  
Степанъ Токаи
Леско Кислякъ
Сахъно Кислякъ
АнъдрЬи Ивановичъ
Яцъко Кислякъ
Яцъко Сахненко
Лавринъ ОхрЬменко
Дмытро Огыенъко  
Остапъ Валюженко
Миско Конъдратенко
Петро Бутенъко
Лукянъ
Валюженко
Опанас Тикаенъко
Федор Хорощенъко
Семенъ Простебогъ
Павелъ ЗЬнченъко
Каленикъ Слюза
Анъдрушъко Павловичъ
Кунашъ Животовъский
Семен Омелченъко
Иляшъ Радченъко
Васко Корсунецъ
Грыцко Дячєнко
Семенъ Тригубенко
Павелъ Високицкий
Васко Цисарскии
Анътонъ Веснякъ
Миско Петровичъ
Сенопъ Колавренко
Деско Григоренъко
Савъка Юрченко
Мартин Сахъновъскии
Мартинъ Меняловь зят
Пилипъ Дмитренко
Грыцъко Плескачъ
Кондрат Кодим
Калина Малыи
Анъдрыи  Козмин зят
Степан Яцутенко
Степан Холявъка

Юрко Масщенко
Васил Оноприенко
Ярема БЬлоцерковецъ
Фєдор Бояринъ
О панас Бышовъскии
Лавринъ Усенко
Феско Курдюкъ
Иванъ Товъстыи
Федор Петровичъ
Дахно Опанасович
Роман Василевичъ
Яцъко Шиваненко
Омєлко Сємєнєнко
Харко Сашъченъко
Хома Стєпанєнко
Богдан Лихошєрстого зят
Семен Мищенко
Иванъ Конъдратович
Арътюхъ Шаваненъко  
Отрошъко Моргаченъко
Романъ Борысовичъ  
Юско  Синицъкый
Грыцъ Кочуренъко
Ивашъко Безъштанко
Феско Шабелникъ
АнъдрЬй Жлоба
Максим Костенко
Кузма Мусенъко
Левъко Мищенъко
Костя Петренъко
Грынь Петренъковъ  
Богданъ Толстенко
Каръпъ Анъдрусенъко
Степан Геръманенко
Дацыкъ Луцєнко
Илько Боровиченъко
Акула Евъхименко
Грышъко Вєргунєнъко
Троцъкии Пленкаченко
Дмитро Павленко
АнъдЬй Гуляенко
Денис Лукяненъко
МатвЬй Василенко
Ярошъ БЬлозорский
Пилипъ Павленъко
Иляшъ Увдовиченко
Степан Омелниченко
Сидор Животовъскии
Ярема Бутенко
МатвЬй Бындас
Анътонъ Мануйленъко
Жадан Кондратенко
Михайло Зубынскии  
Каръпъ БЬлозорский
Хвєско Пузыненко
Тимко Зубикъ
Пилипъ Микитенко
МатвЬй СпЬвачєнко
Аврамъ БЬлозорскии
Тимко Мыщенъко
Грыцъко Канчала
Лукянъ Пугриенъко
АнъдрЬй МатвЬенъко
Демъко Фєсченько
Дацикъ Стецєнко
Куцъ БЬлоозоръскии
Леско Романенъко
Гаврило Бойченъко
Васко Дутка  
Маско Евъхименко
Васил Романенъко
Васил Макаренко
Лукянъ Мищенко
Процикъ Лукяненъко
Романъ Хуръсенъко
Феско Богданенъко
Васко Товъскунъ  
Миско Петренко
Сава Василенъко
Илъко Хоменъко
Семень Подъгрушненъко
Улас Микитенъко
Иванъ Тимошенко
Прокопъ Тимошенъко

СОТЪНЯ САВАРСКОГО

Марътинъ Саваръскии сотник
Отрошко Сухый
Канакъ Карученъко
Гарасим Лукяновыч  
Жданъ Тритякъ  
Ярош Сухый
Семенъ КорънЬенъко
Паръхомъ Хоменъко
Максим ОлексЬевичъ
Ярема Сухого
Иванъ Подимаенко
Якимъ Игнатенко
Пашъко Собъченъко
Гараско Ющенъко
Богданъ Боръздякъ
Богданъ Ширипа
Таврыло Михайловычъ
Микита Нелиновичъ
Грышъко Ширипа
Ничипоръ Хоменъко
Иванъ МатвЬенъко
Марътинъ Трусенъко
Богданъ Иляшєнъко
Борыс  Михайловичъ
Васко Тыхии
Луцыкъ Клименъко
Иванъ Трыгубенко
Михайло ХВЕСЄНКО
Павелъ
Ляхъ
Хведоръ Шовъка
Семенъ Дмитренъко
МалахвЬи Максимовичъ
Юско  Торопило
Демянъ БутЬка
Васко БутЬка
Костя Буть
Иванъ Коваленъко
Грицъко Тарапилов зят
Микита Скорина
Васко Безъдолный
Богданъ Павленъко
Марътънъ  Картничєнко
Павелъ Вороного пасинок
Кузма МатвЬенъко
Яско Угоненъко
Семенъ Коръниевичъ
Денис МатвЬевичь
Гараско Остаповичъ
Яцъко ДЬдовичъ
Павелъ Золотаренъко
Иванъ Остаповичъ
Василь Ивановичъ
Стецъко Трохимовичъ
Иванъ Киселенъко
ДЕМЪКО Ивановичъ
Богданъ Самуйловичъ
Миско Свиридовичъ
Сидко Гридковичъ
Иванъ Ференъсенъко
Селивон  Засядковичъ
Прокопъ Василенко
Микита Скливоновичъ  
Григорый Лесуновичъ
Васко Сидоренко
Данило Ясковичъ  
Стас Пинъчукъ
Тимко Марътиновнчъ
МойсЬй Дубиевичъ  
Процыкъ Гавриловичъ
Миско Зеленъский
МатвЬй Зарубычъ
Миско Федоровичъ
Демъко К[у]говъда
Иван Кудиненъко
Грицъко Рыбалченъко
АнъдрЬй Порадненъко
Яцъко Мисковичъ
Богданъ Савенко
Кузма Перевалъ
Романъ Ивановичъ
Грицъко Соломин зят
ОлифЬръ Кгрекъ
Василь Шаховъ брат
Феско Горкавенъко
Иляшъ Коръженко
Федоръ Венъчалниченко
Микита Дзєджєсритєнко
Васил СЬчъкаръ
Ничипоръ ПередерЬенъко
Федоръ Волошиненъко
Тимъко Шишъ
Яцъко Масалский
Иванъ Сапъсай
Васко Буть
Иванъ Богдановичъ
Харъко Тарасенко

СОТЪНЯ ВОВЧЕНКОВА

Феско Вовъченъко сотъник
Грыцъко Вовъченко
Иванъ Боговитыи
Федко Сидоровичъ
Хома Василевичъ
Марътинъ Чопорный
Конакъ Носенко
Васко Чирица
Сава Отрощенко
Логвынъ Сєлщєнко
Пилко Кузменъко
Марътинъ ГрЬйчєнко
Хведко Куриловичъ
Богданъ Чопорный
Есипъ Ивановичъ
Иванъ Сомонеяко
Яцъко Кириенко
Денис Поповиченъко
Анъдрей Кабакъ  
Федор Пиво
Хома Кучоба
Нестер Кабакъ
Иля Вовъченко
Аврамъ Богдановичъ
Каленикъ Федорович
Яръмола Кеда
Левко Пакчоха  
Кудко Чопоръненъко
Грыцъко Розынко
Опанас Мищенъко
Васко Кузменъко
Сезон Вонюка
Василь Мищенко
Анъдрушъко Хмел
Евпат Гапоненко
Иванъ Ващенъко
Богдан Пархоменко
Пилипъ Свидовецъкии
Хвеско  Хведоровичъ
Грицъко Маихват
Иванъ Кикот
Ничипоръ Пороховниченко
Иванъ Рыжый
Гаврило МойсЬевичъ
Федоръ Збой
Миско Пушъкаренъко  
Михно Сулщенъко
Хвеско Курыленко
Конъдрат Севєринєнко
Федоръ Крижакъ
Васко Циганъ
Иванъ Гноєвичєнко
Ничипоръ Мисковичъ  
Познякъ Лещенко
Конъдрат ОлифЬровичъ
Каръпъ Мокиенъко

Миско Савъченъко
МойсЬй Чопорный
Макар Ященко
Хвеско Ященъко
Данило Исупєнко
Ясно Проскурненко
Иванъ Коханенко
Хома Ясковичъ
Богданъ Юденъко
Грыцъко Богушенко
АнъдрЬй Шимъкович
Петро Анътоновичъ
Яско Шабля
Еско Марътиненко
Юрко Хваръбованенко
Богданъ Кеда
Миско Наливайко
Иванъ Ещенъко
Яцъко Сизоненко
Хведор Бутъ
Левъко Вовъненъко
Иванъ Обызъ
Евътухъ Мошенченъко
Игнат Мошенченъко
Евътухъ Оникоенко
Яцъко Ященко Косым
Васил Порыцъкии
Опанас Пивенко
Михайло Бут

Карпъ Литвиненко
Иванъ Назаренко
Панъко Уласенко
Петро Потапенко  
Иванъ ЧОВПИЛЕНЪКО
Захарка Закровъскии
Костя Муйштеяко
Петро Аврамєнко
Жданъ Липовъскии
Демян Поповиченко
Трохим Носенко
Яцъко Ловъченъко
Федор Паръхоменко
Дмитро Набукъ
Степан Вовченко
Данило ЧотрыдЬть
Сидор Погрезныкъ  
Васил Човъпиленко
Опанас Сезоненко
Миколай Копътенко
Семенъ Рованъскии    
Васил КушнЬренко
Семенъ Савенъко
Иванъ Манадиченко
Иванъ Яръченъко  
Гаврило Продмєнко
Феско ДеменътЬев

СОТЪНЯ КУЛАКОВСКОГО

Степанъ Колаковъскии  сотник
Гапун Кологривывый  
Васко Пищикъ
Гаврило Воробей
Сидоръ Волошинъ
Васко Кєза
Степанъ Вергун
Грышъко Водяникъ
Адамъ Горъкавый
Остапъ Шкура
Дацько Романенъко
Богданъ Кологривенко
Федко Кулаковъченъко
Юско  Янъченъко
Богданъ Шашнура
Грышъко  Шамъшуръ
Степанъ Яненъко
ГордЬй Чорномазенко
Дмитро Тымошенъко
Иванъ Воробеи
АнъдрЬй Хроленко
Васко Хроленко
Грыцко Позняковичъ
Анъдрей Гуриненко
Семенъ Каирскии
Грыцко Коцученко
Марътинъ Грабаченъко
Богданъ Тараненко
ОлексЬй Тараненъко
Грышъко  Тараненъко
Иванъ Дешъченко
Захара Бобрыкъ
Кирило Лукашенъко  
Матюша Курыленъко
Тышъко Олешъкович
Данило Максимовичъ
Манадик Раченъко
Миско Маниченъко
Васко Карученко
Якимъ Ивановичъ
Богданъ Кулаковъщенко
Xвеско Хроленъко
Семенъ Хроленко
Ядъко Оприщъко
Иванъ Лагута
Денис Туръчинъ
Микита Захаркинъ
Иванъ Воксичъ
Филонъ Ивановичъ
Петро Дармовъ
ОлексЬй Луччєнко  
Иванъ Богушенъко
Васил Ющенъко
Мишъко Крывочокыи
Яцъко Половинка
Михайло Троянъ
Леско  Чернин
Богданъ Лазученко
Демъко Лазученко
Кузма Ясупєнко
Максим ЛаврЬненко
ОгЬй Соломинъ
Грышъко Помилович
Павелъ Зрагинецъ  
Сергый Демяновъ
Иванъ Острыи
Павелъ СергЬенъко
Омелянъ Кузменко
ЕвъсЬй Озоженко
Ждан Тимошенко
Тыт Озоженко
Романъ СергЬенъко
Стефанъ Пороховниченъко
Семенъ Боршщъ
Ничипор Кобызъ
Павел Стасенко
Иванъ Брагынцевъ
Деник  Лещенко
Степанъ Слуцъкии
Иванъ Крывуленко
Иванъ Кулженко
Феско Романовичъ
Васко Остратенко
АнъдрЬй Скоробогатии
Юско  Туренко
Гарасымъ  Волошин
Улас  Мозырченко
Самуйло Тимощенъко

Ярошъ Шило
Фєдор ЛаврЬненко
Нестор Федоренко
Гришъко Пороховъниченко
Анътонъ Козаченко
Леско Семеновичъ
Петро Поддузненко
Иванъ Ситникъ
Игнат  Анъдреенко
Иванъ Шило
Семенъ Подоприбашъта
Яско Скоробагатыи
Грыцъко Коржъ
Наумъ Зубъ  
КорнЬй Лавренко
Евъхим Козаченко
ОхрЬмъ Явътухович
Миско Соколчинъ
Петро Дубровъскии
Семенъ Ивановичъ
Марко Семеновичъ
Михаило Пархомович
АнъдрЬй Хмєлєнко
Романъ Остапович
Иван Кичєнко
Иван Ворсуленко
Иванашъко Волошин
Федоръ Анътоненко
Яцъко Шолудченко
Прокопъ Водопяненъко
Евлаш Сапонович
Радко Сапонович
Иванъ Орлойчаенъко
Максим Якубенко
Грыцъко Карпенко
Яцъко Садовъскии
Хома Гринъченъко
Миско Ерокгый
Иванъ Каплинъ
Богданъ Насененъко
Дорошъ Рымаренко
Петро Логвыненъко
АнъдрЬй Масенъко
Любасъ Максимовичъ
Остапъ Лихаченъко
Жданъ Билименъко
Свирид Шпаченъко
Радко Шпаченъко
Юско  Гринъченъко
Гаврышъ Игнатенко
Симонъ Панъченъко
Петро Трохимовичъ
Арътипъ Клименъко
Яцъко Горъкушенъко
АнъдрЬй Борысенко
Иванъ Остахиевичъ
Васко Петращенко
Тимошъ Былименъко

Криско  Свыра
Васил Пилипенко
Евътихъ Карпенко
Трохимъ Кияченъко
Анъдрушъко Чорътъ
Сава Романович
Иванъ Яцєнко
Кирикъ Соболенъко
ОвдЬй Хмеленъко
Гаврило Лисого зят
Евъхим Борисенко
Кузма Былименко
Яцъко Иовченъко
Васил Былименко
Процикъ Верзенъко
Богданъ Барабашъ
АнъдрЬй Жукъ
Маръко Гурыненъко
Ничипоръ Сиренко
Стриса Малишенъко
Яско  Пиковецъ
Федоръ Лихопенъко
Анъдрушъко Нагабаленко
Иванъ Коломыйченъко
Клим Степаненъко
Грыцъко Чоръномазенко
Иванъ Гриненъко
Савка Бараненъко
Васко Чечотка

Филонъ Пропокопенко
Опанас Чоръченъко
Демянъ Гапоненъко
Логъвинъ Кияниченко
Феско Сичченъко
Киръшъта Волошинъ
Иванъ Горкушенъко
Иванъ Лелеченко
Феско Чоботченъко
Федоръ Иванович Коваленко
Лукянъ Яремовичъ

СОТЪНЯ ОСТРОВСКОГО

Алексанъдеръ Островскии сотник
Кузма Хлевина
Иванъ Джеджеристыи
Иванъ Воронченъко
Феско Суденко
Анътонъ Ващенъко
Иляшъ Кушъныи
Остапъ Татарыновъ
0панас Опанасевичъ
Грышъко Безърада
Иванъ Кондратенъко
Яцько Науменъко
Васко Шостаченко
Юрко Гуринєнко  
Яцъко Горкуша
Олешъко Довъгаленко
Каръпъ Полейченъко
Степанъ Ярмоленко
Федоръ Коломиецъ
Богданъ Якубенко
Дмитро Якубєнко
Паръхом ОвдЬевичъ
Иванъ Пєтращєнко  
Олекса Коломиецъ
Данило ЗЬненъко
Гаврыло  Даниловичъ
Радко ОлексЬенъко
Федоръ Путченъко  
Богушъ МатвЬевичъ
Васил Цируличенъко
Грыцъко Давиденко
Левко Широнос
Олешъко Довъгал
Васко Опришъко
Александеръ Ганусовъ зят
АнъдрЬй Яръмоленъко
Васко Ганусенъко
Иванъ Отрохимовичъ
Павелъ Соколовъскии
Анъдрей Соколовъскии
Левъко ШпЬта
Ничипоръ Вовъченко
Конакъ Пороховъниченко
Феско Голый
Феско Дубъныцкии
Ярема Пилипенко
Петро Коръсунецъ
Иванъ Стеценко
Есипъ Анъдреевич
Феско ЗЬпа
Олекса Иванєнко
Иванъ Демиденко
Трохим Мякотенко
Петро Тимченко
Сухина Догтяръ
Грышъко Ващенъко
Киръсый
Марченнок  
Иванъ Тушъко
Самуйло Шавула
Лазаръ Грыгоренъко  
Жданъ Юсковичъ  
Яцко Гаврилович
Стецъко Федоренко
Костя Мартиненко
Иванъ Лещенко
Борыс  Онанъко
Феско Иванович
Марко Лавриненко
Гарасим Самуйленко
Иван ОлексЬенко
Васко Иванєнко

СОТЪНЯ  МИКИТИНА

Микита Трохимович сотъник
Иля Попович
Яско Лихачъ
Иванъ Мозыренко
Грицъко Мозирєнко  
Петруша Богдановичъ
Иванъ Переръва
Иванъ Кияница
Грицъко Тымошенко
Феско Мозыренко
Марко Ивановичъ
Панас Мартинович
Грышъко Павловыч
Ничипоръ Ивановичъ
Лавринь Прокоповичъ
Сава Тимошевич
Кузма Якименко
Иванъ Тимошенко
Кондрат  Мартиненъко
Тимош Калениченко
Данило ДЬдушєнко
Игнат Каневецъ
Луцъко Иващенко
Панас Липъченъко
Васил Иванович
Тышко Колисниченко  
Дашъко Данилович
МатвЬй Гавришенъко  
Трохим
ЗЬнъченъко
Стефанъ Береза
Грыцко Ивановыч
Васко Бугаи
Клим Потребныи
Лаврєн  Кужел
Иванашъко Ивъницкыи
Харко Поддубъныи
Иван Корсунецъ
Яким Вєргунєнко  
Марко Кормъникъ
Феско Киселенко
Лукянъ Калиненко
Каръпъ Иваненъко
Павел Яременко
АнъдрЬй Вєргунєнко
Анъдрушъко Моргаченко
Никита Вергуненко
Феско Микшенко
Стєцко Нижничєнко
Максим Мартинєнко
Анъдреи Харушенко

СОТЪНЯ САВИНА

Сава Горкушенко сотникъ
Гапон Великии
Гришъко Черня
Яско  Черевань
Кузма Шумскии
Троцъкии Мякого снъ
Степан Санкович
Лукян Бут
Анътон Лобода
Романъ Довъгый
Маръко Гвозденко
Степанъ Перегоненко
Юръко Пищишєнко
Курыло Малазенко
Федоръ Омеляновичъ
Игнат БЬлоусенко
Михайло Троянъ
Левъко Харсан
Федоръ Богуславъскии
Гапун Вискварка  
Грицъко Поливщенко
Павел Ватажєнко
Харко Безъпалчыи
МатвЬй Хвєсєнко
Гараско Горбаненъко
Степанъ Перехриста  
Евъхим Безъпалчого зят
Миско Азъ
Иванъ Буть
Данило Фєсєнко
Гринец Ярмоленко
Семен Гупаленко
Романъ Слюсаренко
Иванъ Жидовъкин
Васюта
Омелко Федоренко
Савъка Атаман
Иванъ Шугалей
Федор Якименко
Трохим Шворниченко
Семен Гашовъскии
Грышко Супруненко
Тышъко Паранъченко
Улас Мыхайленъко
Степанъ Сахненко
Улас Лесенко
Леско Фесенко
Яцъко Бутенко
Иванъ Колаченко
Савъка А
Процик Демченко
Тимошъ Бобонченко
МатвЬй Волошин
Грыцъко Костиръка
Дмитро Головенка
Иванъ Степаненко
Анъдрушъко Тритякъ  
Семен Кослаенъко
Богдан Гапоненко
Тимъко Гриценко
Гарасим Батечко  
Трохим Дмитренко
Илеика Бут А.
Анъдрушъко Яценко
Семенъ Кагарличенко
Иванъ Микитенко
Грышъко Буръмака
Ониско Кабаненко
Ярмола Чеверда
Самойло Кондратович
Иванъ Кондратовичъ
ОлифЬръ Иванъченко
Марко Мелниченко
Федор Гудым
Олекса Боровикъ
Марко Роенъко
Мартинъ Костенко
АнъдрЬй Коваленко
Грицъко Трохимович
Романъ Хитреико  
КорнЬй Липовыи
Дмитро Павленко
Иванецъ Ляшенко
Хилко Ростопъченко
Михайло Чєв
єрдин зят
Иванъ Ивинъченъко
Грыцъко Ивинченъко

СОТЪНЯ МОШЕНСКА

Нестеръ Терещенко сотъник
Иванъ Грыценко
Иванъ Товъстика
Ярмола НадкочЬенко
Павел ПлЬсенко
Яковецъ Иваненко
Феско Богданенко
Анъдрушъко Туркинєнко
Кононъ Семенович
Левъко Самарченко
Фєдор Тєрєщєнко
Борыс  Вергуненко
Анъдрушъко Яременко
Кононъ Семенович
Левъко Самарченко
Федко Таращенъко
Анъдрушъко Яременко
Яцъко Яременъко
Гаврило Ващєнко
Дмитро Калитєнко
Опанас Лисенко
Васил Тащенко
Лукян Таръкиненко
Опанас Мисненко
Кузма Корсуненко
Иванъ Зєлєнко
Жадан Даценко
Тишко Лозыченко
Богдан Зядденко
Панъко Анъдрусенко
Иванъ Венкгренко
Левъко Даниленко
Гаврыло  Грышъченко
Иван Дємєщєнко
Иван Бутенко
Иванъ Ситъникъ
Остапъ Тимощенко
Семенъ Иванушенко
Васко Крипъченко
Лаврын  Шведченко
Миско Галущєнко
Иван Залужъный  
Савъка Будниченко
Ониско Турчиненко
Костя Анъдреевич
Васко Гасенко
Анъдрей Каневъченко
Васил Масщенко  
Грыцъко Бойный
Васко Лосии
Олекса Бурмака
Грицъко Федоренко
Федоръ Максимовичъ
Иванъ НедЬлка
Семен Гудимышин
Семен Захарчєнко
Дацъко Педоренко
Кондрат Фесенко
Федор Ведкало
Павел Плевака
Илько Савъченко
Жаданъ Павленъко
Омелян Иваненъко
Леско Шелепушенко
Леско Лучъченъко
Степанъ Шелепуха
Васко Баибузенко
Гарасим Миненъко
Лукян Коляда
Иванъ Качъковъское зять
Грышъко Гулаченко
Грышъко Яненко
Гаврыло Прыцъ
Евътухъ ПередерЬи
Иванъ Гомоненко
Климъ Одрына
Панас Фрєсєнко
Мартинъ Павленко
Васко Каневецъ
Омелянъ Терешъко
Петро Костенко
Иванъ Ковътуненко
Остапъ Сущенко
Иляшъ Клименъко  
Иванъ Писанка
Степанъ Бражъка
Бартошъ Писанченко
Васил Степаненко
АнъдрЬй Степаненко
Демъко Федоренко
Иванъ Горъкуша
Тимошъ Опанасенко
Богдан Кунащєнко
Корней Солонєччєнко  
Ярмола Дєнисєнко
Іванъ  Грышъчєнко
Дацъко Бутєнко
Анъдрушъко Тимошенко
Савъка Довъбенко
Сидор Вакуленко
ЗЬнко Шкурєнко
Каст  Костенко
Фєдор Тищенко
Марко Иващєнко
Сидор БЬлоцерковец
Левъко Шкраба  
Мирон Лобъченъко
Сахъно Бутенко
Анъдрушъко Павлович
Левъко Клименко
Семенъ Фенченъко
Иванъ Григоенко
Федоръ Иващєнко
Панас Поплавъка
Ярошъ Лобъко
Харъко Шкуръченъко
Федоръ Пилипенко
Сакъ Сидоренко
Семенъ Голотенко
Курыло Федоренко
Гаврило Мартяшенъко
Игнат Лавриновичъ
Кузма Брагынченъко
Касянъ Федоровичъ
Грышъко Петренъко
Яско Нагорненко
Анъдрушъко Шило
Иляшъ Бут
Миско Анъдреенко
Супрунъ Паръхоменко
Иванъ Сидоренъко  
Данъко Яковенъко
Левъко Гарасименъко
Пилипъ Говоръ
Савъка Залозецъкии
Грьщъко
Рубысенко
Климъ Гарасименко
Олешъко Ващенъко
Яцъко Половъка
Никонъ Миненъко
Васил ЗЬнъчєнко
Дмитро Гиренко
Иванъ ОхрЬменко
АнъдрЬй Гребениченъко
Иванъ Ивътраненъко
Петро Кгуленъко
Степанъ Кривошапка
Гарасим Кожущенъко
Миколай Охромиенко  
Федоръ Охрименъко
Иванъ Зайченъко
Лукянъ Куначенъко
Дахно Костыра
Мокий Скукъ
Юръко МИЗЫНЕНЪКО
Яким Усъ
Савъка Карпенъко
Федко Железнякъ
Семенъ Пригара
Гарасымъ Емъцов зят
Васко Туркгененъко
Иванъ Трусенъко
Иляшъ Юрченъко
Иванъ Клименъко
Павло
Солонеченъко
Игнат Солонеченко
Васил Палениченъко
Феско Семенъко
Павло Солодовъниченко
Грицъко Хмєлєчєнко
Грицъко Волошиненъко
Яцъко Шипътухъ
Процикъ Перъщенъко
Дорошъ Анъдрейченко
Сахно Кислица
Лукянъ Миколаенъко
Пилипъ Стеценъко
Иванъ Савъченъко
Сидоръ Ханъченъ
Яцъко Исаенъко
Тимошъ Крывошия
Степанъ Скриченъко
Мишъко Хоменко
Васко Ивановичъ
Дмитро Гавриловичъ
Иванъ Щербына Ничипорович
Федоръ Некрашъ
Федоръ Романенъко
Васко Мизинъ
Радко Капаренъко
Грицъко Уласенъко
Каленикъ ЛЬвецъ
Яцъко Халунъ
Тимъко Шмаглыи
Луцик Гаращенъко
Гаврыло Кулбака
Кгрєско Туболскии
Феско Войтенъко
Васко НЬмъцовъ брат
Лукянъ Михайловъ снъ
Юско  Терещенъко
Лукянъ Севъченъко
МатвЬй Горный  
Миско БЬлоцерковецъ
Грыцъко ЛЬвецъ
Курыло Бутъ
Иванъ ОхрЬмєнко
Панас зят Лисну
Семенъ Гаценъко
Илко Плевацъкии
Ждан Плевацъкии
Гарасым МЬнинъко
Кондрат Сткачов
Микита Свирнєнко
Богданъ Луницъкыи
Тєрєшъко  
Васко Кривонос
Иванъ  Куля
Сидор Кганджанко
Левъко Шкраба
Сахно Кириковъ зят
АньдрЬй Ярмоленко
Левъко Даниленко
Гаврыло Мартинєнко
Иванъ Григоренъко
Богдан Стасенко

СОТЪНЯ БОГУШКОВА

Евъхим Киянченъко сотъник
Радко Федоровичъ
Анъдрушъко Дубовыченко
Пронъко Опиханенъко
Хвеско Гриценко
Лазар Гадученъко  
Федоръ Груздовъ зят
Микита Дащєнко
Кузма Мокиского
Евъхимъ Скрыпъченко
Сава Василенко
ЗЬнецъ Мезъкгачъ
Леско Проскурнєнко
Івань  Гвозъденъко
АнъдрЬй Кизаченъко
Иванъ Даниловичъ
Данило Семеновичъ
Иванъ Хунъченъко
Паръхомъ Тыщенъко
Омелянъ Тущенъко
Васко Погребный
Иванъ Попенъко
Павелъ Киянченъко
Богданъ ЛаврЬненко
Игнатъ      
Яковъ Кожуховского снъ
Яско  Котлєнко
Феско
Кравченъко
Кунецъ Сенюкович
Микола Шапенъко
Лаврин Ярошенко
Остапъ Кривиченко
Степанъ Поповичъ
Опанъ Тараненъко
Васил Павленъко
Петро Якименко
Ониско Федоренъко
Гаврыло Мирчєнко
Семенъ Борысенко
Евъхим Сиченъко
Олекса Момотєнко
Иванъ Ломєнчєнко6
Тарас Иванович
Иванъ Тарасенко
Курыло  Былъченъко
Богданъ Куриленъко
Евъхил АнъдрЬенъко
Иля Ивановичъ
АнъдрЬй Иванович
Харко Евъхименъко
Степанъ Кондратенко
Феско Середенъко
Мартинъ Коваленко
Демъко Кова
Степан Середа
Иванъ Гученъко
Олексій Соболєнко
Лукашъ Молченко
Яцъко Куриленъко
Ивашъко Куриленко
Кондратенко АнъдрЬй
Ничипоръ Даниленко
К
урило Комариця
Федко Павленъко
Иванъ Гарасименко
Курило Алшанскии
Миско Грышъковыч  
Яковъ Лукяновичъ
Грышъко Третякъ
Кондрат Хижняченко
Гапонъ Хоменко
Данило Прокопенко
Ярмола Іваненъко
ЗЬнецъ Ожыгъ
Леско
Леско Галиченъко
Демянъ Хвесковичъ
Микита Билъченъко
Васко Бронинко
Лукянъ ГоръдЬенъко
Васил Колтуненъко
Иванъ Проценъко
Семенъ Хведоренко
Грышъко Семененъко
Иванъ Халецький
Остапенъко Семен
Максим Ященъко
Иванъ Ященъко
Савъка Ященъко
Феско Сирота
Максимъ МатвЬенко
Данило Гарасименъко
Семенъ Одинъченъко
Феско Довъбня
Гарасымъ Перщенъко
Иванъ Яковенъко
Анъдрушъко Гришъкович
Грышъко Павленко
Иванъ Скрипъченъко
Максимъ Лукяненъко
Мышъко Бартошенко
Васил Тымъченъко
Павелъ Гаиденко
Олешко Груздышин
Процыкъ Крывиченъко
Иванъ Синиокъ
Данило Хупъченъко
Максимъ Микитенко
Грыцъко Клименъко
Иванъ Гармаш
Васко Таранъ
Иванъ Хилимоненъко
Романъ Шиксенъко
Грышъко Арътеменко
Михайло Тимченъко

Семенъ Гунъка
Грыцъко Быченъко
Джюбына
Иванъ Хведоровичъ
Юхно Федоренъко
Дахъно Ващенъко
Иванъ Фесковъ зят
Романъ Богданенъко
Иля Грыщенъко
Петро Мыщенъко
Савъка Мыщенъко
Яцъко Левоновычъ  
Яковъ Евъхименко
Дмитро Бубличенъко
Леско Товъкаренко
Самуйло Федковичъ
Ярема Микулинъ
Шостакъ Савъченъко
Иванъ Петренъко
Максимъ Олексенко
Иля Савъчинъ
Захаръя Гонъчаръ
Тимошъ Гапоненъко
Яцъко ОлЬйниченко
Кирило Щасненъко
Иванъ Лавреновичъ  
Мартинъ Вакуленко
Павелъ Ярошенко
Васил Лукяненъко
Хилко Серъгиенъко

Лавринъ Сергиенъко
Игнат Кияница
Федоръ Анътоненко

СОТНЯ ЗОЛОТОНОСКА

Остапъ Заяцъ сотъникъ
Панъко Грушовъский
Иванъ Голякъ Федоренко
Тымъко Трушенъко
Сыдор Рудченъко
Ярема Никоненъко
Васко Емецъ
Грынецъ Пыковъченъко
Феско Лазаренъко
Грыцъко Тышъченъко
Романъ Жолобеченъко
Тарас Янъченъко
Аврамъ Мыщенъко
Федос  ШЕПЬЛЬ
Павел Янченъко
Иванъ Пащенко
Юско  Луцєнько
Кузма Ющенъко
Савъка Крывошиєнко
Хилко Филоненко
Васил Луценко
Стєцко Усенко
Микита Усєнко
Дахно Усєнко
Фєдор Приходко
Фєдор Лопанда
Яско Самъсоненко
Жадань Ющенъко
Микита Дуденко
Трохим Шкурка
Грицъко Олекъсенко
Степан Супрунєнко
Дмитро Манченъко
Стецько Вєргунєнко
Иванъ Ромащєнъко
Васко Хилимонєнко
Кириякь Ярмошєнко
Семенъ Рабущєнько
Анъдрушъко Сєнєченко
Матияшъ Пыенъко
Трохимъ Яцъковичъ
Пилипъ БЬленъко
Грицъко Касяненко
Стецъко Луценко
Иванъ Марченко
Пєтро ЗЬнъченъко
Иванъ Лобаченъко
Яцъко Чоръный
Миско Ивановичъ
Черъня Петренъко
Яцъко ЗЬньченъко
Улас Жученъко
Павло Яхъненъко
Васко Евъхименко
Остапъ Ващенъко
Фєдор Антоненъко
Яким Буенъко
Юско  Жєнчужєнко
Друцик МойсЬенъко
Грицъко Динисенко  
Тышко Бурмаченко
Ничипор Свириденко
Федоръ Грушовъского снъ
Ярошъ Харченко
Иванъ Иванович
Ярема Нагорнєнко
Филон Побєрєжниченко
Микита Ничипоренко
Анъдрушъко Фастовецъ
Явътухъ Фєскович
Васил Перетяченъко
Иван Щербына
Максимъ Тишъченъко
Савъка Яръмоленко
Гаврило Переяславец
ОлексЬй Ходоровычъ  
Серъгый Исаєнко
Иванъ Бутъ
Федор Чорномазъ
Игнатъ Колченъко
Феско Якименко
ЕвъсЬй Грицовъченко
Федор Марътиновичъ
Богданъ Бунякъ
Стецко Ругъ
Кирикъ Сеначенъко
Гринецъ Федоренко
Миско Янчого зят II
Яцъко Хвостиченко
Грышъко Степаненъко
Васко Савъченъко
Семенъ Василенъко
Сергий Яременко
Трохим Чоръного  зят
Семен Деркаченъко  
Юско  Поповиченъко
Иванъ Хацковъ  зят
Степанъ Редченъко
Семенъ Радченъко
Иванъ Маджаренко
Грицъко Иващенъко
МойсЬй Грицовъченъко
Михайло Дубынченъко
Харко Тыщенъко

Улас Павленъко
Грицъко Ващенко
Михайло Анъдрущенко
Кононъ Янъченъко
Яцъко Янченько
Нєстєрь Лопачєнко
Марко Федченъко
Кирикъ Рабъченъко
Хвєдина Мицулєнко
Данило СТЕЦЪКОВИЧЪ  
СТЕЦЪКО Омеляновичъ
Ярош Грицовченъко
Иванъ Бут Фєдорєнъко
Семенъ Яковенъко
Иванъ Боблыи
Юско  Сендученъко
Романъ Васютенко
Михайло Яков[о]вич
Васко Бут
Процик Шабелникъ
Ярема Мазанченко
Васко Савощенъко
Игнат Шишъ
Грицъко Лукашенко
Климъ Панчєнко
Миронъ Лукяновичъ
Микита Циганченъко
Юско  Михаиловъ брат
Назаръ Захарченко
Тимко Остапенъко
Олекса Федченъко
Анъдрушъко Богуславъскии
Клымъ  Тимченко
Тымошъ Павленъко
Иванъ Шовко Плясенко  
Сахно ЛаврЬненко
Анъдрушъко Стеценко
МатвЬй Бубенъко
Петро Убииковъ зят
Грыцъко Яръмоленко
Анъдрей Висоцъкой зят
Петро Щачєнко
КорнЬй Шовъкоплясенко
Федор Романенъко
Максимъ Даниленко
Криско Луньцевъ зят
Грыцъко Щєрбына
Иванъ Плочъченъко
Лукашъ Староченъко
Лукянъ Силошєнко  
Павелъ
Иваненъко
Остапъ Переяславъченко
Данило Бирулєнко
Гурынъ Юръченъко
Тышько ТетЬевецъ
Грицъко Валявецъ
Марко Даниленко
Васко Шепеляв зят
Дацик Юрченко
Петро Пацъ
Яшъко Дмитренко
Васко Редчєнко
Микита Стєцєнко

СОТЪНЯ ДОМОНТОВСКАЯ

Степан Цапъко сотъникъ
Богданъ Радченъко
Володко Пинчукъ
Васко Тесля
Сергый Онанченко  
ЗЬнецъ Гусаченъко
Иванъ Шулга
Демъко ДорофЬенъко
Харъко Хвалченъко
АнъдрЬй Кулиненко
Павелъ Хоненко
Иванъ Михаиленко
Мартинъ ТелЬженъко
Павел Буханенъко
Илъко Мартиненко
АнъдрЬй Рыбалченко
Феско Исаенко
Борыс Ничипоровичъ
КупрЬй Ивановичъ
Тимошъ Козленко
Процык Каръпенко
Иля Клименко
Марко СтаросЬленко
Тарас Коваленко
Дацъко Грыценко
Филонъ Ходосєнко
Павелъ Шумиленко
Яцъко Володченъко
Сацъко БЬленко

Миско Голонка
Александер Яким  зят
СеръгЬй Мазепенко
Степан Гриненко
Грышъко Семененъко
Федор Кузменко
ОлексЬй Момотенко
Мартинъ Скрыпъченко
Миско ПархЬевичъ
Гришъко Федоренко
Лаврин Бабычъ
Гришъко Петренко
Миско ЧепЬга .
Захарка Сачъченко  
Дахно Росолов зят
Иля Степанин зят
АнъдрЬй Мокриченко
Волоцъко Талденко
Васко Щепъченъко  
Кирило Иленъко
Феско Ивановичъ
Дорошъ Евъхименко
Богданъ Ісовичь
Грышъко МоисЬенъко
Тарас Гарбовиченко
Миско Чорномазъ
Гаврыло  Волошинъ
Каленикъ Лехненко  
Яръмола Шкода
АнъдрЬй Малченко  
Богдан Костючєнко  
Степанъ Кганъджа
Максим Шкоденко
Романъ  Радченъко
Иванъ Макаренко
Федор Микитенко
Дмитро Шумєичєнко
Петро Лосєнко
Иванъ Тымошенко
МоисЬй Динисенко
Стецъко Мишуренъко  
ОлєксЬй Шумєчєнко
Гаврыло  Лукяновичъ
Миско Кирсанъ
Грыць Базаненко
Иванъ Коваль
Трохим Ковал
ЕвъсЬй Вєрєщачєнко
Миско ТелЬженко
Грышъко Волъковъскии
Сидор Харченко
Игнат Нєдєнко
Лєско Донъченко
Гаврыло Воитъченко
МатвЬй Волинскии
Павелъ Лелячєнко
Курыло Фєдорєнко
Тимко БЬлоуско
Федор Гуриненъко
Роман Михаилович
Петро Гугнивенъко
Иванъ Семеновичъ
Улас Рындичъ
Миколай Володкевич
Феско Шулгын снъ
ЗЬнецъ Макурученко
Феско Слюсар
Васко АнъдрЬиченъко
Феско Петренко
ОхрЬмъ Дюхтяренко  
Яцъко ХудолЬй
Якимъ Шавренко
Семенъ Омєлянєнко
Семен Чорътъковъ зят
Степанъ Мокриченко
Стецъко Ивановичъ
Васко Москаленко
Сенко Марбан
Харко Бутенко
Богданъ Ярченко  
Самуило Ивановичъ
Иванъ КорнЬецъ
Иванъ Смагленко
Вакула Бымошенко
Роман Карпенко
Богдан Щасненко
Семенъ Баличенко
Омелян Пушъкаренко
Луцъко Москал
Грицъко Живилянко
Васко Ященъко  
Степан Ярошенко
Васко Момотенко
Шимко Жидкого зят
Романъ Бутенко
ОлєксЬй Хилченко
Максим Фєдчєнко
Миско БЬлого зят
АнъдрЬй Бутенъко
Гаврыло Кротецкого
Радко Ярошенко
Сергый Малишевскии

СОТЪНЯ ПЕЩАНСКАЯ

Костя Федоровичъ сотъник
Сахъно Ходанъ
Семенъ Трохимович
Мартинъ Самокишенко
Иванъ Шєвєичєнко
Леско Ситниченъко
Левъко Каидашенко  
Иванъ Юръченъко  
ОхрЬмъ Калита
Павелъ Калътенко  
Федор Костенко
Васко Мицєнко
Миско Кузмєнко
Мартин Сивожъка  
Иванъ Яръмоленко
Федоръ Дубыненко
МатвЬй Евтушенко
Фєдор Евътушенко
Сидор Вєкгєрєнко
Ярема Мищенко
Феско Келченъко
Феско Котляръ
Гарасим Житинскии
Яцъко Федоровичъ
Сидор Малишєнко
Степан Павленко
Климко Лажавъскии
Павел Кривохижа
Павелъ Музуленко
Романъ Микитенко
Иванъ Зутенко
Дахно Шулганенко
ОстапъъШулганенко
Гаврило Гапоновичъ
Яким Ладарєнко
Харко Кривенько
Курыло Шабєлникь
Данило Курилєнко
Пилипъ АнъдрЬєнко  
Юрко Мартиненъко
Павло Авраменъко
Грыцъко Мыщенко
Иванъ Тищенко
Радук Жданєнко
Иван Ралченко
Васко Ралченъко
Леско Глущенко
Семенъ Мартыненко
Петрикъ Малый  
Хома Грыцєнко
Иванъ Нехайскии
Анътонъ Журавленко

Степан Матвеевич
Феско ШєпЬль
Климъко Вергун
Давид Мохонъченко
Харко Мартинєнко
Юръко Бренченя
Семенъ Дупленко
Семен Хорошъко
Курыло Тризна
Артем Ярмоленъко
Яцъко Федоренко
МойсЬй Мохонченко
Остапъ Гурыненко
Павло Олешъченъко
Васко БЬлоуско
Маско Гугнивєнко
Юско  Кривиченко
Анъдреи Каневецъ
Прокопъ Іювъчєнко  
Федор Боръщеговъскии
Яким Шулганєнко
Анътон Бабенченъко
Степанъ Крушина
Назаръ Кулиничъ
Юско  Мищенко
Лукянъ Ласыи
Сидор Ревенко
Наумъ
Плескачъ
Вуитъко Лещенко
Иванъ Лещенъко
Петро ПЬроговъ зят
МатвЬй Лещенко
Романъ Уласенъко
X веско Доленко
Федор Кузенко
Прохор Дуденко
Омєлко Дудєнко
Лукян Дроненко
Петрикъ НедЬлка
Мануйло ОхрЬменко
Павел Михайленко
Назар Рудыи
Харъко Кузмєнко
Лукянъ Шличенко
Xвеско Шулга
Павел Богданєнко
Савоско Самокишен
Самойло МОСТОВЕНКО
Иляшъ Яковенко
Каръпъ Артюшенко
Демян Лисыи
Иванъ Руденко
Анъдрушъко Сєнчєнко
Петро Босыи
Семенъ Москал
Грышаи Стулен
Иляшъ Накалюжныи
Иванъ Семененъко
Степанъ Тымошенко
Иван Ярмоленко
Федор Смолка
Павел Степаненко
Павел Постернакъ
Ярмола Логвыненъко
Яцъко Плюшъко
Семенъ Максименко
Прокопъ Панченъко  
Иван Фєдорєнко
Пилипъ Мостовенко
Хома Гугнивенко
АнъдрЬй Уласєнко
Васко Иляшєнко
АнъдрЬй Лукяненко

Используются технологии uCoz